Analist en onderzoeker

Onze analisten en onderzoekers hebben jarenlang ervaring met het doen van onderzoek op het gebied van sport, recreatie, cultuur en welzijn. Zij beschikken over de vereiste inhoudelijke expertise en zijn op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen deze branche.
Wij betrekken in onze onderzoeken waar nodig de gebruikers en/of verenigingen, zijn bekend met de mogelijkheden en onmogelijkheden en hebben zicht op de politiek bestuurlijke context waarbinnen dergelijke onderzoeken vaak plaatsvinden.

Onze analisten en onderzoekers:

  • beschikken over kennis en kunde van onderzoeksmethoden, -technieken en het beleidsproces,
  • komen, indien nodig, samen met de opdrachtgever tot een goede onderzoeksvraag/-opdracht,
  • maken heldere werkafspraken en betrekken de opdrachtgever en eventuele andere betrokkenen bij de opzet en uitvoering van de onderzoeksvraag,
  • nemen de verantwoordelijkheid voor een correcte uitvoering en de voortgang van het onderzoek en sturen tijdig bij,
  • analyseren vraagstukken en/of problemen vanuit verschillende disciplines en invalshoeken en leggen de juiste verbanden,
  • signaleren knelpunten en komen met alternatieve oplossingen, ook bij weerstand en/of onverwachte omstandigheden,
  • wisselen regelmatig kennis, informatie en ideeën uit met de opdrachtgever en eventueel andere betrokken stakeholders,
  • vormen een oordeel op basis van informatie, argumenten en afwegingen en houden hierbij rekening met verschillende perspectieven, opvattingen en onzekerheden en overzien de mogelijke consequenties (risico’s).