Nieuws

Beleidsontwikkeling en ondersteuning sport- en accommodatiebeleid

Beleidsontwikkeling en ondersteuning sport- en accommodatiebeleid

Ontwikkeling van sport- en accommodatiebeleid is in de meeste gemeenten niet (meer) een alledaagse activiteit. Daarom wordt Drijver en Partners regelmatig gevraagd gemeenten te ondersteunen bij beleidsvorming. Daarbij kan het gaan om volledige sportbeleidsnota’s, toekomstvisies, accommodatiebeleid of deelvisies (zwembadenbeleid, voetbalvisie, subsidie- en tarievenbeleid, enzovoorts). Beleidsontwikkeling doen wij bij voorkeur in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Het proces is daarbij minstens even belangrijk als de inhoud.

De ondersteuning die wij kunnen bieden bij de werkzaamheden aan verschillende dossiers kent – soms per dossier – verschillende rollen die een toegevoegde waarde hebben. De afstemming hierover bij aanvang is van wezenlijk belang zoals:

  • geen wielen opnieuw uitvinden, dus geen vormgevende rol als een toetsende rol volstaat,
  • onze ondersteuning is niet alleen gebaseerd op het leveren van expertise maar ook op kennisoverdracht,
  • soms is objectivering door een externe specialist van een bepaald voornemen belangrijker dan het uitwerken van het voornemen.

Deze afstemming maakt onze inzet efficiënt en het draagvlak daarvoor in de organisatie groot. Per slot van rekening gaat het om de lokale aanpak.

Onze mogelijke rollen:

  • een toetsende rol: op basis van onze ervaring kunnen wij snel en objectief toetsen of (deel)plannen, begrotingen, voornemens of werkafspraken compleet en realistisch zijn,
  • een uitvoerende rol: wij kunnen een rol spelen bij het uitwerken van - onderdelen van - voorliggende dossiers,
  • de expertrol: hiervoor is met name onze ervaring met exploitatieproblematiek een goed voorbeeld, maar ook in bredere zin kunnen wij de nodige (financiële) expertise leveren,
  • een verbindende rol: hierbij gaat het om de samenhang tussen de verschillende dossiers. Ook hoort de klankbordfunctie voor de beleidsverantwoordelijken hierbij,
  • een faciliterende rol: in deze rol leveren wij aanvullende “lichtere of zwaardere” capaciteit.

Wilt u meer informatie? Bel of mail vrijblijvend naar 010-2112121 of info@drijver-en-partners.nl.

Overig nieuws