Subsidieregelingen verruiming btw-sportbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant

7 januari 2019
Nieuws

Hoe de risico’s tot een btw-nadeel te beperken?

Per 1 januari 2019 gaat het btw regime voor sportaccommodaties veranderen. Voor niet-winstbeogende instellingen betekent dat het beheer en exploitatie van sportvoorzieningen geen btw-belaste prestatie meer is. Om het btw-nadeel te compenseren komt er een subsidieregeling van het ministerie van VWS. Dit is een tweeledige regeling:

  1. Een specifieke subsidieregeling voor gemeenten (SPUK);
  2. Een subsidieregeling voor amateursportverenigingen en -stichtingen (BOSA).
     

Beide regelingen zijn op 20 juli jl. gepubliceerd in de staatscourant. Klik op onderstaande links voor download:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-40847.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0041177/2018-07-21

Verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 1 januari 2019 een subsidieverzoek doen bij het ministerie van VWS. Gemeenten dienen het subsidieverzoek uiterlijk voor 30 april 2019 in te dienen. Beide subsidieregelingen hebben een plafond. Voor verenigingen en stichtingen is sprake van een subsidieplafond waarbij geldt ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. U leest er alles over in de publicaties.

Voor verenigingen en stichtingen:
De uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving betekent dat u de financiële administratie moet aanpassen én tijdig uw subsidie moet aanvragen. Drijver en partners kan u ondersteunen in de praktische vertaling daarvan en u begeleiden in de administratieve hervormingen en in de aanvraag van de subsidie.

Voor gemeenten:
Door de subsidieregelingen worden gemeenten gecompenseerd voor het btw-nadeel. Het is echter absoluut geen zekerheid dat de subsidieregeling ook daadwerkelijk het volledige nadeel compenseert:

  • de regeling kent een plafond.
  • potentieel nadeel door vrijval btw over de opbrengsten: hoe is de btw in de tarieven of verhuurovereenkomsten nu geformuleerd?
  • hoe om te gaan met verhoogde subsidieaanvragen door verenigingen? De subsidie geldt immers alleen voor btw over investeringen en materialen. Niet voor de btw op overige kosten als inhuur en energie. Het exploiteren door verenigingen en stichtingen wordt dus duurder.

Voor gemeenten leidt de verruiming van het btw-sportbesluit tot een heroriëntatie op de gangbare beheer en exploitatiemodellen. Winst-beogende instellingen vallen immers niet onder de werking van de nieuwe wet en hebben daardoor geen btw-nadeel. Winst-beogende instellingen die een gemeentelijke subsidie ontvangen hebben daarentegen in veel gevallen wel een btw-nadeel. 

Drijver en partners beschikt over praktische modellen en toetsingscriteria en begeleiden u graag in passende oplossingen.

Bel of mail naar: 010-2112121 of office@drijver-en-partners.nl

Overig nieuws