Gouda

0-meting Sportbedrijf Gouda

Aan Drijver en Partners is de vraag gesteld om van de bv Sport.Gouda een analyse te maken en een oordeel te geven over de organisatie, het profiel, de financiële positie, het financieel-administratief budgetbeheer, het management, programmering (sportontwikkeling en sportstimulering), marketing, dienstverlening, bedrijfsvoering en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.

De RVC van Sport.Gouda en de gemeente Gouda zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit project.

De volgende deelvragen zijn in de rapportage naar tevredenheid beantwoord;

Governance; Hoe zijn de bedrijfsprocessen ingericht en geborgd: ICT, P&C Cyclus, gebruik van prestatie-indicatoren, kwaliteitsborging. Zijn deze adequaat t.a.v. de afgesproken output. En wordt hier ook invulling aan gegeven? Hoe is toezicht (RvC) en verantwoording  georganiseerd?

Organisatie; Wat is de organisatie opbouw wat betreft functieprofielen en past deze op de taakvlakken? Volstaat de huidige organisatie of zijn er organisatorische aanpassingen nodig en zo ja, binnen welke termijn zijn die te bereiken? Kan de huidige organisatieopbouw extra taken aan met de huidige bemensing? Is een aanpassing van de organisatie nodig of kan door een andere manier van het werk extra taken op zich genomen worden? Hierbij ook een analyse (op hoofdlijnen) maken op basis de ervaring van Drijver en Partnerts en bronnen zoals VSG en de vereniging Sportbedrijven Nederland aangaande de ontwikkelingen van en rond sportbedrijven.

Relatie gemeente/sportbedrijf; Hoe kan de relatie tussen de gemeente (als opdrachtgever, beleidmaker en politiek verantwoordelijke)  en het sportbedrijf (als opdrachtnemer, uitvoerder en zelfstandig sportbedrijf)  vorm worden gegeven, waarbij recht wordt gedaan aan de bijzondere vorm van samenwerking in deze dienstverleningsovereenkomst, maar de verantwoordelijkheden helder belegd zijn bij de juiste partij?

Financieel; Hoe is de financiële positie van Sport.Gouda, gerelateerd aan het huidige takenpakket en verantwoordelijkheden en is deze voldoende gezond voor toekomstige ontwikkelingen? Passen de mogelijke nieuwe taken binnen de huidige financiering, of is daarvoor extra budget nodig? Welke omvang dienen de financiële reserves te hebben, gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen?

Plaats
Gouda

Vakgebieden

Diensten