Gemeente Halderberge

Beheermodel en exploitatieadvies cultuurcluster Religieus Erfgoed

Gemeente Halderberge beschikt in de kern Oudenbosch over een rijk geschakeerd religieus erfgoed. In een voortraject zijn verschillende scenario’s verkend om te komen tot een passende bestemming voor de monumentale gebouwen. 

Begin 2021 heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven om een drietal deelplannen nader uit te werken, waaronder het realiseren van een cultuurcluster in de bestaande culturele voorziening Fidei et Arti, de kapel van Sint Anna en de kapel Saint Louis. 

Daarop heeft Drijver en Partners advies uitgebracht welke richting gaf aan een optimale inrichting van de exploitatie en het beheer van deze cultuurcluster.

Op basis van dit advies is Drijver en Partners gevraagd ondersteuning te bieden bij een nadere uitwerking van een passend beheer en exploitatiemodel. 
Daarvoor is een businesscase opgesteld waarin de volgende aspecten zijn belicht:

  • Het best passende exploitatie en beheer model voor de drie culturele voorzieningen;
  • De bestuurlijke inrichtingsvorm die hier het beste op aansluit;
  • De competenties en expertises waarover de toekomstige bestuurders, directie en/of management dienen te beschikken;
  • De rol van de gemeente Halderberge, de mate van invloed, de contractuele relatie;
  • Beheersbare structurele jaarlasten (een realistische meerjarenbegroting, met een laag risicoprofiel, waarin alle baten en lasten zijn opgenomen).

De businesscase was onderdeel van het raadsvoorstel Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch dat is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Voor Drijver en Partners betekende het positieve raadsbesluit dat we het traject konden vervolgen in de rol van kwartiermaker om zo uitvoering te geven aan de realisatie van de cultuurcluster Oudenbosch.
 

Foto: door Roger Veringmeier - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=108493632

Plaats
Gemeente Halderberge

Vakgebieden

Diensten

Ervaring van de klant

Mede het rapport van Drijver en Partners geeft ons het vertrouwen dat alle aspecten van goed beheer en exploitatie zijn belicht. Wij hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken.’ (uit de gemeenteraad)