Gemeente Halderberge

Businesscase Dorpshuis Hoeven

De gemeente Halderberge is voornemens om een nieuw dorpshuis / multifunctionele accommodatie te realiseren in de Sint Jan de Doperkerk ter vervanging van het huidige dorpshuis Het Kompas in de kern Hoeven. 
Voor de planuitwerking heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd om op de onderdelen organisatiestructuur en exploitatieconcept te adviseren.

Hiervoor zijn twee notities uitgewerkt voor het nieuwe dorpshuis in de Sint Jan de Doperkerk:

  1. een eerste aanzet voor een exploitatiebegroting
  2. een passend beheermodel

Naar aanleiding van beide richtinggevende notities heeft de gemeente voorkeursscenario’s benoemd die door Drijver en Partners in een businesscase nader zijn uitgewerkt.

Voor deze nadere uitwerking is de bestaande situatie in kaart gebracht, zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten van alle betrokken partijen geïnventariseerd en is het gewenste ruimtegebruik per gebruiker gecombineerd met de beschikbare oppervlakte in diverse schetsen van het dorpshuis in de kerk. 
Op basis daarvan is invulling gegeven aan een passend beheer- en exploitatieplan voor het beoogde dorpshuis in de St. Jan de Doperkerk.
 

Plaats
Gemeente Halderberge

Vakgebieden

Diensten