Gemeente Oosterhout

Evaluatie en toekomstperspectief speelgoedmuseum

In de programmabegroting van de gemeente Oosterhout is opgenomen om in de huidige bestuursperiode de cultuurnota te actualiseren. Een onderwerp dat in de nota aanbod zal komen is evaluatie van het speelgoedmuseum ‘Op Stelten’.

Het museum is op particulier initiatief opgericht in 1981. Destijds gehuisvest in een voormalige klooster. Twaalf jaar later wordt in 1993 de Stichting Speelgoedmuseum en Stichting Exploitatie Speelgoedmuseum opgericht. Eerstgenoemde stichting heeft als doel het oprichten en in stand houden van een speelgoedmuseum in Oosterhout, alsmede het behouden van de collectie.

De exploitatiestichting heeft ten doel het beheren en tentoonstellen van de speelgoedcollectie van eerstgenoemde stichting. In 2009 gaat het museum samenwerken met het, in 2006 geopende, ‘Kaaiendonks Carnavals Museum’. Dit is ook het jaar dat het museum verhuist naar het voormalige schoolgebouw aan de Zandheuvel. Vanaf dat moment wordt de formele tenaamstelling: ‘Speelgoed & Carnavalsmuseum ‘Op Stelten’.

De gemeente Oosterhout heeft aan Drijver en partners gevraagd om middels een evaluatie te beoordelen of het museum nog voorziet in een behoefte binnen het culturele voorzieningen aanbod van de gemeente Oosterhout.  Wat is op basis van de evaluatie de meerwaarde van het museum in cultureel-, maatschappelijk-, financieel- en/of toeristisch oogpunt.

Aan de hand van de evaluatie is geconcludeerd dat het museum aan nagenoeg alle toetsingscriteria (beleidsmatige uitgangspunten en randvoorwaarden) voldaan heeft. De financiën zijn op orde en de stichting heeft een redelijk weerstandsvermogen om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. De doelstelling om middels cultureel ondernemerschap op eigen benen te staan, is echter niet volledig tot ontwikkeling gekomen. 

Het gebruik van het gebouw hangt direct samen met de ambitie om wel of geen gesubsidieerd (speelgoed- en carnavals) museum voor Oosterhout te behouden. Vanuit dit perspectief dient het museumbestuur slimme samenwerkingsverbanden aan te gaan met als doelstelling geschikte huisvesting te vinden voor of rond 2020. Hiertoe dient een businessplan te worden opgesteld waarin samenwerking op gebied van huisvesting wordt gezocht met andere culturele of commerciële partners (bijvoorbeeld andere musea) binnen of buiten Oosterhout. Drijver en partners heeft als vervolgopdracht de businesscase opgesteld.

Plaats
Gemeente Oosterhout

Vakgebieden

Diensten