Gemeente Rotterdam

Exploitatiescan sportcentrum

De dienst Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam exploiteert een groot aantal sportaccommodaties. Eén van de voorzieningen betreft een sportcentrum, dat bestaat uit een zwembad, een sporthal, een spiegelzaal, een horecavoorziening en diverse overige ruimten.

In verband met het voornemen tot centralisatie van de aansturing bestaat er behoefte aan een onderzoek naar de mogelijkheden om de exploitatie te verbeteren. Daarbij dient niet alleen naar kostenverlaging, maar juist ook naar omzetverhoging door een toename van het gebruik van de accommodatie te worden gekeken. De maatregelen dienen tot een substantiële afname van het exploitatietekort te zorgen.

Na een analyse van de omgeving – concurrerende zwembaden, demografische ontwikkelingen, sociale kenmerken en andere trends – is de exploitatie van het sportcentrum geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, het bezoek, de bezetting, de openstelling, de tarievenstructuur, de marktbewerking en public relations. Tevens zijn alle baten en lasten beoordeeld. Bovendien is de personele formatie en organisatie in kaart gebracht.

Na de analyse is een aantal gesprekken met lokale maatschappelijke partijen gevoerd, om zodoende meer zicht op de (latente) behoefte van de wijkbewoners en eventuele verdere mogelijkheden te krijgen. Samen met de analyse is op basis hiervan een aantal verbetermaatregelen geformuleerd, dat deels op de korte en deels op de langere termijn effect zal sorteren. Voor elke maatregel zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen bepaald. Vervolgens zijn de maatregelen in een concreet stappenplan uitgewerkt. Daarin is per maatregel concreet aangeven, wat er precies moet gebeuren en op welke wijze de wijzigingen kunnen worden ingevoerd. Het stappenplan dient als concreet handvat voor het doorvoeren van de verbeteringen.

Plaats
Gemeente Rotterdam

Vakgebieden

Diensten