Gemeente Meierijstad

Onderzoek toekomst zwembaden, locaties en beheervormen

De gemeente Meierijstad beschikt over meerdere zwembaden. Twee van de baden zijn verouderd. Voor beide baden wordt nieuwbouw overwogen. Renovatie van een van beide baden is in een eerder stadium onderzocht. Tegen deze achtergrond had de gemeente behoefte aan een onderzoek naar de huidige en toekomstige invulling van de zwemwaterbehoefte. Daarbij dienen verschillende nieuwbouwscenario’s te worden uitgewerkt. Daarnaast wenst de gemeente een eerste verkenning van mogelijke nieuwbouwlocaties, alsmede een advies over de diverse mogelijke beheervormen.

Allereerst is de bestaande situatie geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, de concurrentie en de bezoekcijfers. Ook is de vastgesteld in hoeverre de vraag naar en het aanbod van zwemwater goed op elkaar zijn afgestemd. Daarna is op basis van de huidige situatie, de demografische prognose en diverse zwembadtrends de toekomstige zwembehoefte geraamd en wederom met het aanbod geconfronteerd. Aan de hand daarvan zijn verschillende oplossingsscenario’s benoemd. Vervolgens zijn deze scenario’s uitgewerkt. Voor elk scenario is het bezoek geraamd en in een passende configuratie vertaald. Tevens zijn ramingen van de investeringskosten en de exploitatiebaten en -laten opgesteld. Daarbij is ook aandacht aan extra duurzaamheidsmogelijkheden besteed.

Na een vergelijking van de scenario’s is op mogelijke nieuwbouwlocaties ingegaan. In samenwerking met een werkgroep zijn potentiële locaties benoemd en aan de hand van een flink aantal criteria beoordeeld. Tevens is op de mogelijke beheervormen ingegaan. De gangbare beheervormen zijn beschreven en met behulp van enkele criteria met elkaar vergeleken. Vervolgens is op basis van de gemeentelijke uitgangspunten en wensen de best passende beheervorm bepaald.

Plaats
Gemeente Meierijstad

Vakgebieden

Diensten