Gemeente Zuidplas

Haalbaarheid-onderzoek binnensport-accommodaties

Recentelijk heeft de gemeente een sport- en accommodatievisie vastgelegd. Gemeente Zuidplas gaat de komende jaren sterk in inwonertal groeien. Deze bevolkingsontwikkeling in combinatie met toenemende onderhoudskosten van de binnensportaccommodaties en zwembaden, stelt de gemeente voor keuzes inzake instandhouding, renovatie of nieuwbouw van de accommodaties. 

Voor de uitwerking van deze vraagstukken heeft de gemeente Zuidplas Drijver en Partners gevraagd haalbaarheidsonderzoeken uit te voeren.
Om gefundeerde keuzes te kunnen maken heeft Drijver en Partners voor deze accommodaties per case meerdere scenario’s uitgewerkt. Uit de variantenstudie is duidelijk geworden:

  • Wat de toekomstige sport- en zwembehoefte is.
  • Welke binnensportcapaciteit de gemeente Zuidplas nodig heeft, nu en in de nabije toekomst.
  • Met welke binnensportaccommodaties de gemeente deze benodigde binnensportcapaciteit kan realiseren.
  • Op welke locaties de accommodaties kunnen worden gerealiseerd (nieuwbouw) of blijven behouden (renovatie): een voorzieningenniveau per kern of een gemeente breed voorzieningenniveau.
  • De kosten die de varianten met zich mee brengen, zowel in investering als in exploitatie.
  • In welke mate er veiligheidsaspecten in het geding zijn.
  • Op welke wijze de duurzaamheidsopgaven kunnen worden gerealiseerd. 

Drijver en Partners heeft voor een inhoudelijke en procesmatige aanpak gekozen om zo op doelmatige en oplossingsgerichte wijze de beoogde onderzoeksresultaten te bereiken. Om inhoudelijke redenen en vanuit het oogpunt van draagvlak is het onderzoek samen met de betrokken partijen uitgevoerd. Alle belanghebbenden, waaronder verenigingen en exploitanten, zijn persoonlijk benaderd middels een enquête of interview. Accommodaties zijn geschouwd waarbij de onderhoudsstaat is beoordeeld in samenhang met de MJOP’s. Parallel aan deze inventarisaties om de huidige situatie in kaart te brengen zijn trends en ontwikkelingen in beeld gebracht, de demografische ontwikkelingen geanalyseerd en een concurrentieanalyse opgesteld van regionale zwembaden en binnensportvoorzieningen. 

Op basis van deze inventarisaties is bepaald in welke accommodaties, op welke momenten en bij welk type gebruikers er sprake is van capaciteitstekorten en/of -overschotten. Aan de hand daarvan is bepaald welke veranderingen nodig zijn om in de huidige situatie een goede verhouding tussen vraag en aanbod te realiseren en welke fasering daarbij van belang is.

Bij het uitwerken van de scenario’s is vervolgens beoordeeld of de huidige accommodaties in stand kunnen worden gehouden, welke aanpassingen (ruimtelijk, faciliteiten, veiligheid en duurzaamheid) er nodig zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. Dit is per case afgezet tegen nieuwbouwvarianten. Buiten financiële en fysieke voor- en nadelen die nieuwbouw met zich meebrengt zijn ook de locaties verkend en de mogelijkheden beoordeeld op onder meer bereikbaarheid, infrastructuur en veiligheid, synergie door clustering van voorzieningen en leefbaarheid kleine kernen. Dit in samenhang met de concept omgevingsvisie van de gemeente Zuidplas.

Plaats
Gemeente Zuidplas

Vakgebieden

Diensten