Gemeente Apeldoorn

Haalbaarheidsstudie sporthal Zuiderpark

De gemeente Apeldoorn is eigenaar van sporthal Zuiderpark, die in 1958 is gerealiseerd. Sinds 1999 wordt sporthal Zuiderpark door Accres Apeldoorn BV geëxploiteerd. Accres beheert en exploiteert ruim 80 sport- en maatschappelijke accommodaties voor o.a. de gemeente Apeldoorn.

Sporthal Zuiderpark is inmiddels 59 jaar oud en moet binnen enkele jaren worden gerenoveerd. Door de gemeente zijn enkele grofmazige scenario’s geschetst. Buiten het scenario ‘niets doen en sloop van de hal’ zijn de voorliggende scenario’s: renovatie van de huidige hal (met of zonder dakophoging) of nieuwbouw op de bestaande of een nieuwe locatie.

Om in 2020 te kunnen voorzien in de behoefte aan een sporthal met een publieksfunctie zal nu de voorbereiding voor de planontwikkeling opgestart moeten worden. Dat betekent dat duidelijkheid moet komen over de locatie en over de beheer- en samenwerkingsvorm. Ook voor de volleybalvereniging Alterno is, als hoofdgebruiker, van belang om helderheid te hebben over het perspectief van een hal die voldoet aan de eisen van de volleybalbond (NEVOBO).

De gemeente Apeldoorn heeft aan Drijver en partners de opdracht gegeven een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren inzake de toekomst van Sporthal Zuiderpark. Daarbij dienen de verschillende scenario’s te worden uitgewerkt en de hiermee verband houdende kosten- en inhoudelijke aspecten in beeld te worden gebracht inzake ruimtelijke ordening, investeringskosten en exploitatielasten.

Het onderzoek richt zich niet alleen op de afweging tussen de verschillende scenario’s; het gaat daarnaast ook om het opzetten van een optimale beheerconstructie voor de sporthal waarbij de mogelijkheden voor samenwerking met Alterno dienen te worden verkend. Daartoe dient een beheer- en exploitatieplan te worden opgesteld.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage, op basis waarvan door de gemeente Apeldoorn een goed onderbouwd besluit kan worden genomen over de toekomst van sporthal Zuiderpark.

Plaats
Gemeente Apeldoorn

Vakgebieden

Diensten