Gemeente Breda

Haalbaarheidsstudie Talentencentrum

De gemeente Breda is voornemens een Talentencentrum te ontwikkelen. Dit betekent de realisatie van een multifunctionele sporthal waarin zowel individueel als in groepsverband getraind en competitie gespeeld kan worden. De hal dient te voldoen aan NOC*NSF-normen. Doelstelling is om middels de sporthal een fysiek sportplein te ontwikkelen waar talentontwikkeling, verenigingen en het onderwijsveld hun sportambities op een hoger niveau kunnen tillen.

Door de gemeente is in samenwerking met het ROC West-Brabant een quickscan uitgevoerd. De quickscan heeft onder meer geresulteerd in een omschrijving van de ambities van zowel de gemeente Breda als het ROC en is tussen partijen een intentieverklaring ondertekend.

Met de vaststelling van de quickscan is eveneens een locatie vastgesteld. Deze locatie is eigendom van het ROC.Het initiatief was daarmee in een stadium gekomen dat een verdiepend haalbaarheidsonderzoek gewenst is.

Middels dit onderzoek is inzicht verkregen in de kansen, mogelijkheden en beperkingen die de realisatie van een Talentencentrum met zich meebrengt. Daarbij is aan de hand van een PvE inzicht verkregen in de hoofd- en nevenfuncties die voor het centrum noodzakelijk of gewenst zijn, met welke (regionale)partners kan worden samengewerkt en welke investeringskosten en exploitatiekosten samenhangen met de realisatie van het Talentencentrum.

Het onderzoek heeft zich niet  alleen gericht op de functionele aspecten en de investeringskosten, het gaat ook om het opzetten van een optimale beheerconstructie. Dit is immers bepalend voor het uiteindelijke exploitatiemodel en de daarmee samenhangende exploitatiekosten.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft geresulteerd in een businesscase, op basis waarvan de gemeente Breda en het ROC West-Brabant een goed onderbouwd besluit over de realisatie van het Talentencentrum hebben genomen.

Plaats
Gemeente Breda

Vakgebieden

Diensten