Gemeente Lisse

Haalbaarheidsstudie Uitspanning De Oude School

In het centrum van de gemeente Lisse ligt de, uit 1885 daterende, monumentale voormalige Openbare School.

Het schoolgebouw staat al geruime tijd leeg en is sterk verpauperd. In een eerder stadium is door de gemeente een sloopvergunning afgegeven ten behoeve van verdere projectontwikkeling. Het bebouwingsplan is echter gesneuveld, waardoor de invulling van het gebied ter nadere discussie staat.

Door een lokale groep betrokken inwoners en ondernemers is middels een burgerinitiatief het plan opgepakt om het schoolgebouw te behouden met als bestemming een thuishuis annex zalencentrum onder de naam ‘Uitspanning De Oude School’. De initiatiefnemers hebben voor de uitwerking van de plannen een stichting i.o. opgericht en in december 2016 een concept businesscase opgesteld welke is aangeboden aan de gemeente Lisse.

De businesscase is door de gemeente als onvoldoende onderbouwd aangemerkt en dient op met name de financiële aspecten nader te worden uitgewerkt en te worden beoordeeld. Aandachtspunten zijn daarbij:

  • omschrijving kernactiviteiten en producten en diensten,
  • concurrentie en marktanalyse,
  • maatschappelijke aanpak en commerciële strategie,
  • financieringsmodel,
  • gespecifieerde exploitatiebegroting,
  • balansbegroting en liquiditeitsprognose.
     

Om invulling te geven aan de uitwerking van de businesscase is aan Drijver en partners gevraagd de initiatiefgroep hierin te begeleiden.

Plaats
Gemeente Lisse

Vakgebieden

Diensten