Gemeente Noordwijk

Interim bestuur, interim management en verdere verzelfstandiging Sportbedrijf Noordwijk

Stichting Sportbedrijf Noordwijk is eind 2011 opgericht en beheert en exploiteert de overdekte sportaccommodaties van de gemeente Noordwijk. 

De oprichting van de Stichting Sportbedrijf Noordwijk en de overname van de exploitatie van de binnensportaccommodaties door die stichting werd beschouwd als een eerste stap in het kader van verdere verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking. Met de verwachting dat dat de gekozen organisatievorm c.q. -structuur snel verder doorontwikkeld zou worden.

Daar de voorgenomen doorontwikkeling niet de gewenste vooruitgang boekte heeft de gemeente Noordwijk Drijver en Partners gevraagd het bestuur van de stichting over te nemen en de implementatie van de verzelfstandiging af te maken.
Als bestuur van de stichting heeft Drijver en Partners allereerst:

 • een overnameprotocol opgesteld en uitgevoerd, zodanig dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid goed en zorgvuldig geborgd was; 
 • risico’s, in het kader van veiligheid en zorgplicht, alsmede financiële, juridische en fiscale risico’s in kaart gebracht en voorstellen gedaan om deze af te kunnen dekken c.q. te kunnen ondervangen. 

Vervolgens is er een interim manager vanuit Drijver en Partners aangesteld, verantwoordelijk voor: 

 • het uitvoeren van de door de gemeente Noordwijk goedgekeurde stappen om de risico’s, zowel bedrijfsmatig, exploitatie-technisch, als financieel af te dekken
 • het opstarten van een nieuwe accommodatie: o.a. het afsluiten van benodigde contracten, de implementatie van veiligheidsplannen en -procedures, de afwikkeling van de activiteiten van oude accommodaties.
 • verdere verzelfstandiging, zoals de overdracht van taken en verantwoordelijkheden, het oversluiten van contracten van de gemeente naar het Sportbedrijf en de aanschaf van nieuwe producten en diensten
 • contractbeheersing, 
 • veiligheid en zorgplicht
 • afstemming tussen stakeholders waaronder de gemeente.

In 2018 is het interim-management overgedragen aan een vaste manager.

Drijver en Partners heeft tot half 2020 het interim-bestuur van Sportbedrijf Noordwijk gevoerd. Voor de verdere doorontwikkeling van het Sportbedrijf Noordwijk heeft het bestuur onder andere de volgende activiteiten gerealiseerd: 

 • inzet buurtsportcoaches voor gemeente Noordwijkerhout
 • voorbereiding overheveling van de buitensportvoorzieningen van Noordwijk naar het Sportbedrijf
 • voorbereiding omzetting rechtsvorm van het Sportbedrijf van stichting naar BV.