Gemeente Noordwijk

Interim bestuur, interim management en verdere verzelfstandiging Sportbedrijf Noordwijk

De Stichting Sportbedrijf Noordwijk is eind 2011 opgericht met als doel het geven van gelegenheid tot sportbeoefening. In dat kader beheert en exploiteert de stichting een aantal sportvoorzieningen in Noordwijk in opdracht van de gemeente. Deze verzelfstandiging had/heeft tot doel het mogelijk maken van een scherpere financiële exploitatie door een (meer) bedrijfsmatige insteek en aanpak.

De oprichting van de Stichting Sportbedrijf Noordwijk en de overname van de exploitatie van de binnensportaccommodaties door die stichting werd beschouwd als een eerste stap in het kader van verdere verzelfstandiging en intergemeentelijke samenwerking. In dat licht is er gaande weg het traject steeds rekening mee gehouden dat de gekozen organisatievorm c.q. -structuur snel verder doorontwikkeld zou worden. De voorgenomen doorontwikkeling liet om een aantal redenen langer op zich wachten dan gedacht. Hierdoor werd de verzelfstandiging in de praktijk (nog) niet volledig doorgevoerd. Dit zorgde, naarmate het langer duurde en de nieuw gebouwde sportaccommodaties in gebruik werden genomen, voor diverse organisatorische en juridische problemen.

In dat licht heeft de gemeente Noordwijk Drijver en Partners gevraagd het bestuur van de stichting over te nemen en de implementatie van de verzelfstandiging af te maken, zodat de ontstane organisatorische en juridische problemen opgelost konden worden en een goede uitgangssituatie zou ontstaan voor de geplande doorontwikkeling.

Deze interim bestuursopdracht werd vooraf gegaan door een overnameprotocol om ervoor te zorgen dat de overname van de bestuurlijke verantwoordelijkheid goed en zorgvuldig zou worden voorbereid en uitgevoerd. Op basis van dat overnameprotocol worden een aantal belangrijke overname-aspecten op zorgvuldigheid en compleetheid gecontroleerd. Deze controle heeft geleid tot een transitiedocument waarin voor elk aspect is aangegeven of – en zo ja- er aandachtspunten zijn. Dit document is ook voor de eigenaar, in casu de gemeente, van belang in het kader van veiligheid en zorgplicht. Indien aandachtspunten of ontbrekende aspecten nader onderzoek of uitwerking behoeven, worden deze benoemd en voorzien van een voorgestelde aanpak.

In de periode daarna heeft Drijver en Partners een aantal risico’s, in het kader van veiligheid en zorgplicht alsmede financiële, juridische en fiscale risico’s, in kaart gebracht en voorstellen gedaan om deze af te kunnen dekken c.q. te kunnen ondervangen. Speciaal aandachtspunt hierbij was de relatie en de samenwerking met de Voetbal Vereniging Noordwijk. Omdat de stichting en de VV Noordwijk samen (een gedeelte van) het nieuwe sportcentrum exploiteren, moesten er ook op dit gebied in het kader van de veiligheid duidelijke en eenduidige afspraken worden gemaakt over de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van met name de (operationele) bedrijfsvoering. Dit moest tevens een goede en coöperatieve relatie tussen de beide partijen bevorderen en de kwaliteit van de dienstverlening over en weer en ten aanzien van de andere gebruikers en bezoekers versterken.

De genomen besluiten met betrekking tot de in kaart gebrachte risico’s zijn door Drijver en Partners uitgevoerd, middels het voeren van interim management. Hierdoor kon er uiteindelijk geconstateerd worden dat de exploitatie op orde is en de betreffende risico’s, zowel bedrijfsmatig, exploitatie technisch als financieel, voldoende afgedekt zijn. Daarbij is alle vigerende wet- en regelgeving in ogenschouw genomen. Ook hier was de relatie met VV Noordwijk een belangrijk punt. Daarnaast is het ingezette verzelfstandigingstraject onder aansturing van de interim manager van Drijver en Partners (volledig) afgemaakt/doorgevoerd om ervoor te kunnen zorgen dat de beoogde doelstellingen gerealiseerd kunnen worden c.q. niet in gevaar komen. Ook is hiermee een goede uitgangspositie gecreëerd voor toekomstige samenwerking, fusie of verdere uitbesteding.

Concrete werkzaamheden van de interim manager waren:

  • opstart nieuwe accommodatie, zoals het afsluiten van de benodigde (onderhouds)contracten, implementatie van veiligheidsplannen en -procedures, afwikkeling activiteiten oude accommodaties, enzovoorts,
  • verdere verzelfstandiging, zoals de (uitvoering van) (werk)afspraken met diverse afdelingen en personen van de gemeente omtrent de overdracht van taken en verantwoordelijkheden, het oversluiten van contracten van de gemeente naar het Sportbedrijf en de aanschaf van nieuwe producten en diensten,
  • contractbeheersing,
  • veiligheid en zorgplicht,
  • afstemming met: gemeente, medegebruiker sportpark Duinwetering (VV Noordwijk), gebruikers (inclusief gebruikersoverleggen), medewerkers (o.a. functioneringsgesprekken). 


Op dit moment ontwikkelt het Sportbedrijf zich, onder (project)begeleiding van Drijver en Partners nog steeds door. Onder andere worden er activiteiten opgepakt voor een naastgelegen gemeente (inzet buurtsportcoaches voor gemeente Noordwijkerhout), wordt de exploitatie van de buitensportvoorzieningen van Noordwijk onder gebracht bij het Sportbedrijf en wordt de rechtsvorm van het Sportbedrijf omgezet (stichting naar BV). Het interim management is recent overgedragen aan een vaste manager. Het interim bestuur wordt nog steeds door Drijver en Partners geleverd.