Gemeente IJsselstein

Onderzoek beheervorm binnensport-accommodaties

De gemeente IJsselstein beschikt over meerdere sporthallen, sportzalen en gymzalen, die zij zelf beheert en exploiteert. Twee beheerders die de gemeente hiertoe in dienst heeft, gaan op korte termijn met pensioen. De gemeente wil dat moment benutten om te onderzoeken hoe de exploitatie van de binnensportaccommodaties verder kan worden voortgezet, of het ‘op afstand zetten’ van beheer en exploitatie zinvol is en wat daarvoor dan de beste vorm is. Zij heeft derhalve behoefte aan een onderzoek naar de diverse beheervormen en de inhoudelijke en financiële verschillen tussen die vormen.

Allereerst is de bestaande situatie geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, de bezetting van de accommodaties, personeel en organisatie, alsmede de financiële exploitatie. Vervolgens zijn de meest voorkomende beheervormen beschreven en aan de hand van een aantal kenmerken met elkaar vergeleken. Daarna is in een bijeenkomst met de gemeente bepaald aan welke kenmerken de gemeente het meeste belang hecht. Datzelfde is gedaan voor en met de verenigingen. Op basis daarvan zijn de verschillende beheeropties concreet naar de lokale situatie vertaald en is een voorkeursoptie benoemd.

De rapportage is afgerond met de belangrijkste conclusies, aanbevelingen en vervolgstappen. 

Plaats
Gemeente IJsselstein

Vakgebieden

Diensten