Gemeente Westerwolde

Onderzoek beheervormen en overdracht zwembad vakantiepark

In de gemeente Westerwolde ligt een vakantiepark met een zwembad in eigendom van Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE). Naast de parkbezoekers maken ook lokale inwoners gebruik van het zwembad. In de afgelopen jaren heeft de continuïteit van het zwembad meerdere keren onder druk gestaan, waarbij de gemeente financieel is bijgesprongen. Er bestaat nu behoefte aan een structurele oplossing, waarbij de gemeente het eigendom van de centrumvoorziening overneemt.

Daartoe hebben de gemeente Westerwolde en SBPE aan Drijver en Partners gevraagd onderzoek te doen naar twee beheervormen – gemeentelijk beheer en extern verzelfstandigd beheer – en een onderbouwd advies te geven over de best passende beheervorm.

Het onderzoek bestond uit het in kaart brengen van de bestaande situatie voor wat betreft het aanbod, het bezoek en gebruik, de concurrentie, de rol van de zwemschool en de financiële exploitatie. Vervolgens uit het uitwerken van de twee beheersvormen, door middel van het

  • benoemen van uitgangspunten van de toekomstige situatie 
  • opstellen van een begroting voor beide beheervormen, inclusief eenmalige kosten en de verdeling van deze kosten tussen de gemeente en de stichting
  • ingaan op de relevante fiscale aspecten en stilstaan bij de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.
  • verkennen van de opties tot clustering van de exploitatie met de overige zwembaden en sportaccommodaties in de gemeente Westerwolde.

Het onderzoek heeft tot een advies over de best passende beheervorm geleid. In een later stadium is op verzoek van de gemeente een derde mogelijke beheervorm – geprivatiseerd beheer – uitgewerkt.

Plaats
Gemeente Westerwolde

Vakgebieden

Diensten