Gemeente Voorschoten

Onderzoek behoud zwembad

Naar aanleiding van de financiële situatie van de gemeente is het voornemen geuit om de subsidie aan het plaatselijke zwembad te beëindigen. Het bad zal dan haar deuren moeten sluiten. Daarom is de wens ontstaan om nogmaals mogelijke oplossingen te onderzoeken. Hiertoe is een motie aangenomen. Naar aanleiding van de motie is een onafhankelijke Taskforce met deskundigen geformeerd, die Drijver en Partners heeft verzocht om het onderzoek uit te voeren.

Allereerst is de bestaande situatie geanalyseerd. Daarbij is ingegaan op het aanbod, de concurrentie, het bezoek, de bezetting, het animocijfer en de financiële exploitatie. Op basis daarvan zijn verbetermogelijkheden benoemd. Daarna is op sluiting van het zwembad ingegaan. Hierbij zijn de alternatieven in de omgeving verkend, waarbij de bezetting van de betreffende zwembaden en de ruimte voor extra bezoek uit Voorschoten is bepaald. Daarnaast is een raming gemaakt van het bezoek dat niet bereid of in staat is om naar andere baden uit te wijken. Tevens zijn de financiële gevolgen van sluiting bepaald.

De volgende stap betrof het onderzoeken van mogelijke oplossingen. Eerst is aangegeven in hoeverre er binnen de bestaande situatie nog verbeteringen in de exploitatie kunnen worden aangebracht en wat dat oplevert. Daarna zijn mogelijke alternatieve beheervormen onderzocht en is de kans op private initiatieven verkend. Vervolgens is op synergiemogelijkheden ingegaan. Zo is de optie van verplaatsing van een bestaande sporthal naar het zwembad uitgewerkt qua maatschappelijke en financiële consequenties. Ook is op de mogelijkheden van clustering van alle sportexploitaties en op mogelijke andere kostendragers ingegaan. Tevens zijn mogelijke maatregelen op het gebied van duurzaamheid benoemd.

Op basis hiervan zijn conclusies getrokken, aanbevelingen gedaan en vervolgstappen benoemd. De resultaten zijn tijdens een bijeenkomst aan de raadsleden en gebruikers gepresenteerd.

Plaats
Gemeente Voorschoten

Vakgebieden

Diensten