Gemeente Lelystad

Onderzoek Cultuureducatie in het kader van GW 213a

Lelystad heeft de ambitie te groeien naar 100.000 inwoners. Wanneer de stad groeit, zal het culturele leven in de breedte mee (moeten) groeien. Uit diverse voorgaande analyses is duidelijk geworden dat het culturele voorzieningenniveau nog niet het niveau heeft van vergelijkbare gemeenten en verhoudingsgewijs dun is voor een gemeente die wil doorgroeien naar minimaal 100.000 inwoners.

Met het oog op totstandkoming van de Cultuurvisie is besloten om een Art. 213a onderzoek uit te laten voeren naar de wijze waarop het beleid op het gebied van cultuureducatie in Lelystad is georganiseerd en wordt uitgevoerd. 
Drijver en Partners is gevraagd dit 231a GW onderzoek uit te voeren om zo antwoord te krijgen op de vraag: "Op welke manier kunnen zo veel mogelijk inwoners op een effectieve en efficiënte wijze gebruik maken van cultuureducatie, met daarbij onderscheid te maken naar: jeugd (kinderen en jongeren) en volwassenen?"

 

Specifieke deelvragen die voor dit onderzoek door de gemeente Lelystad zijn aangedragen, zijn: 

  • Hoe kan vanuit het gemeentelijk beleid de cultuureducatie in het onderwijs doelmatig worden gestimuleerd en ondersteund?
  • Welke onderdelen van cultuureducatie zouden juist buiten het onderwijs moeten worden vormgegeven? 
  • Welke structuur is daarbij passend voor Lelystad?

Drijver en Partners heeft de uitwerking van deze vragen verzorgd. De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen dienen als input voor de doorontwikkeling van het gemeentelijk cultuurbeleid. 

 

De focus van het onderzoek was gericht op de werkzaamheden en inzet van het centrum voor kunst- en cultuureducatie in Lelystad. Dit centrum is als netwerkpartij betrokken in het Lelystadse culturele landschap en organiseert o.a. zowel binnenschoolse als buitenschoolse kunst-en cultuureducatie.

Plaats
Gemeente Lelystad

Vakgebieden

Diensten