Gemeente Sittard-Geleen

Onderzoek toekomst schaats- en zwemvoorzieningen

In de Agenda Sport en Bewegen 2016-2020 van de gemeente Sittard-Geleen is opgenomen, dat onderzoek zal worden gedaan naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling zal worden gegeven aan het voorzieningenniveau op gebied van schaatsen en zwemmen. Hierbij zijn drie accommodaties relevant: zwembad De Nieuwe Hateboer, sportcentrum Het Anker en sportcentrum Glanerbrook.

In 2010 en 2011/2012 zijn door Drijver en partners reeds onderzoeken uitgevoerd naar het voorzieningenniveau in de gemeente, de omvang en het bezoek en gebruik hiervan, alsmede doorontwikkelingsmogelijkheden binnen de 'sportzone'. Het uitgangspunt hierbij is te koersen naar één stedelijke voorziening.

Vanuit deze eerdere verkenningen dient er nu ter bestuurlijke besluitvorming, nader onderzoek plaats te vinden naar het huidige gebruik en de technische staat van de accommodaties, de wensen van verenigingen en exploitanten, de huidige exploitatie- en kapitaallasten en de consequenties van contractbeëindiging met de huidige exploitanten. Daarnaast dient op basis van relevante trends en ontwikkelingen de toekomstige schaats- en zwembehoefte inzichtelijk te worden gemaakt.

Voor de verdere plan- en besluitvorming, waaronder de uitwerking van de optimale configuratie van de nieuwe sportvoorziening, heeft Drijver en partners uitgebreid onderzoek gedaan naar het huidig en toekomstig gebruik, de financiële kaders voor beheer en exploitatie, de investeringskosten, verduurzaming, locatiekeuze en andere relevante aspecten. Er zijn meerdere scenario’s verkend zoals een één- of meerbadenconcept (25-meter of 50-meterbad, recreatiebad, doelgroepenbad), de omvang van de schaatsvoorziening (400-meterbaan open of overdekt), 30x60 ijshal/-vloer en eveneens zijn de overige indoorsportfaciliteiten verkend en doorgerekend.

Het onderzoek is in drie deels parallel lopende fases uitgevoerd:

  1. voorbereidende studie: naast de startbijeenkomst met de gemeente waarin de uitgangspunten en randvoorwaarden zijn uitgewisseld, is in fase 1 de voorbereidende studie uitgevoerd waarin de huidige situatie is  geanalyseerd en beoordeeld. De accommodaties zijn bezocht en er zijn gesprekken gevoerd met de exploitanten, verenigingen, gebruikersgroepen en belangenorganisaties;
  2. opstellen scenario’s en locatieonderzoek: de input uit fase 1 is uitgewerkt in zes scenario’s, waarbij per scenario een globale configuratie van de nieuwe sportvoorziening is beschreven, inclusief een globale doorrekening van de investeringskosten en exploitatiebegroting. In de diverse scenario’s is niet alleen rekening gehouden met de geformuleerde opties en uitwerkingsfacetten, maar ook met kansrijke aanvullende (maatschappelijke) wensen en exploitatieversterkende aanvullende voorzieningen. Voor het locatieonderzoek zijn de drie huidige locaties beoordeeld, alsmede een nieuwe locatie in/nabij 'sportzone';
  3. uitwerking voorkeursscenario (het ‘masterplan’): binnen de gemeentelijke projectgroep zijn de scenario’s besproken en een voorkeursvariant benoemd. In de derde fase is de voorkeursvariant uitgewerkt en vertaald naar een gedetailleerde configuratie van het nieuwe sportcomplex, inclusief investeringskostenramingen, globaal exploitatieconcept en een meerjaren exploitatiebegroting.

Plaats
Gemeente Sittard-Geleen

Vakgebieden

Diensten