Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Onderzoek toekomst sporthal en zwembad

De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten (Nuenen c.a.) beschikt over een sporthal en een zwembad. Per 2018 wordt de gemeente eigenaar van de sporthal. Vanwege de ‘leeftijd’ en onderhoudsstaat van de accommodatie wil de gemeente een keuze kunnen maken tussen een grondige renovatie en nieuwbouw van de hal.

Het zwembad is onderdeel van een sportcentrum en privaat eigendom. Mede vanwege de ‘leeftijd’ de kosten van het bad voor de eigenaar is de vraag, in hoeverre de maatschappelijke functies van het zwembad in de komende jaren in stand kunnen worden gehouden. Vandaar dat de gemeente wil weten of nieuwbouw van een zwembad in Nuenen haalbaar is. Daarnaast vraagt ze zich af, of er nog wel voldoende ‘markt’ is voor een zwembad in Nuenen.

Andere vragen waarop de gemeente een antwoord wenst, zijn:

  • welke vorm voor beheer en exploitatie is passend voor de sporthal en een eventueel nieuw zwembad?
  • indien voor nieuwbouw wordt gekozen, welke aanbestedingswijze is dan wenselijk?
  • wat is de haalbaarheid van een tweede sporthal in Nuenen?


Allereerst is de bestaande situatie van de sporthal en het zwembad in kaart gebracht. Daarbij is ingegaan op het aanbod, het bezoek, de bezetting, de tarieven, de exploitatieresultaten en de onderhoudssituatie. Tevens is een analyse van de concurrentie, de demografische ontwikkelingen en diverse landelijke en regionale trends uitgevoerd.

Daarna zijn mede op basis van een schouw de renovatiekosten van de sporthal geraamd. Daarvoor is ook een exploitatieraming opgesteld. Vervolgens is de nieuwbouwvariant uitgewerkt: de benodigde configuratie is bepaald en de investerings- en exploitatiekosten zijn geraamd. Ook is de vergelijking met de renovatievariant gemaakt. Op basis van de behoefte is tevens het bestaansrecht van een tweede sporthal in Nuenen bepaald.

Voor de eventuele nieuwbouw van een zwembad zijn eerst de uitgangspunten en randvoorwaarden bepaald. Daarna is op basis van het huidige bezoek en de vermelde omgevingsfactoren de toekomstige behoefte geraamd en in een passend configuratie vertaald. Daarvoor zijn vervolgens een investerings- en een exploitatieraming opgesteld. Ook is ingegaan op de synergievoordelen van een gezamenlijke realisatie van een nieuwe sporthal en een nieuw zwembad. Tot slot is stilgestaan bij het scenario waarin helemaal geen zwembad meer in Nuenen aanwezig is. Daartoe zijn de alternatieven in de omgeving verkend en weergegeven waar zich vermoedelijk knelpunten zullen voordoen.

Ten aanzien van de beheervormen zijn de in Nederland gebruikelijke vormen aan de hand van een aantal kenmerken beschreven en met elkaar vergeleken. Op basis van de verschillen en het belang dat de gemeente aan de diverse kenmerken hecht is vervolgens de best passende beheervorm bepaald.

Tot slot zijn verschillende aanbestedingsvormen beschreven en met elkaar vergeleken. Op basis van de voor- en nadelen van de vormen is een afweging gemaakt. Het onderzoek is afgesloten met conclusies, aanbevelingen en de te zetten vervolgstappen.

Plaats
Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Vakgebieden

Diensten