Gemeente Nunspeet

Opstellen kadernota sport

De gemeente Nunspeet telt diverse sportaccommodaties. De exploitatie en het beheer van deze accommodaties is verschillend. In sommige situaties is de gemeente verantwoordelijk voor exploitatie en het beheer, in sommige situaties levert de gemeente wel een bijdrage, maar wordt de exploitatie door een andere partij uitgevoerd en in sommige situaties heeft de gemeente geen enkele betrokkenheid.

Een duidelijke keuze waarom de gemeente zich wel verantwoordelijk voelt voor de ene accommodatie en niet voor de andere, is nooit expliciet gesteld. En hoe ver rijkt de gemeentelijke verantwoordelijkheid?

Om die duidelijkheid te bieden wenst de gemeente een kadernota “exploitatie en beheer accommodaties voor sport en bewegen” op te stellen.

Als vertrekpunt voor het opstellen van deze kadernota is een startnotitie geschreven waar de fracties van de gemeenteraad op hebben gereageerd. Een grote meerderheid van de reacties is samen te vatten onder de noemer: een regisserende/terugtredende overheid en zelfwerkzaamheid door verenigingen. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor de richting van deze kadernota.

Voor het opstellen van deze nota is een discussieavond georganiseerd met verenigingen en gebruikers van accommodaties. Binnen de gemeentelijke organisatie is afstemming geweest tussen diverse beleidsvelden, zoals beheer openbare ruimte, financiën, vastgoed en grondzaken.

De nota is unaniem geaccordeerd door de gemeenteraad en bevat 13 beslispunten die in de komende periode worden uitgewerkt.

Plaats
Gemeente Nunspeet

Vakgebieden

Diensten