Gemeente Delft

Opstellen Visie sport en bewegen en een Investeringsagenda voor sport

Drijver en Partners heeft eerder in opdracht van de gemeente Delft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het realiseren van een bezuinigingstaakstelling op sportaccommodaties. Naar aanleiding hiervan is de nota ‘Uitkomsten bestuurlijke opdracht Toekomstbestendige Sport’ en het onderliggende Sportaccommodatieplan vastgesteld. Vervolgens is mede op verzoek van de Sportraad van Delft besloten om een visie voor sport en bewegen op te stellen, gevolgd door een investeringsagenda sportaccommodaties. 

De visie Sport en Bewegen (opgesteld in 2017-2018) schetst in hoofdlijnen een beeld waar Delft in de toekomst wil staan op het gebied van sport en bewegen.
Delft wil een stad zijn met een gezonde leefstijl, met een passend voorzieningenniveau, met een beweegvriendelijke inrichting van de stad en met vitale ‘open’ verenigingen, die maatschappelijk actief zijn.
Om dit te bereiken onderscheidt de visie 4 looplijnen met in totaal 20 actiepunten. De uitwerking van deze acties gebeurt deels door bestaand beleid en deels door de op te stellen investeringsagenda sport (2018-2019).

De investeringsagenda sportaccommodaties is opgesteld naar aanleiding van het eerder verschenen sportaccommodatieplan en de visie op sport en bewegen. Daarin is vastgesteld dat Delft vooral op accommodatievlak een inhaalslag nodig heeft. De investeringsagenda geeft aan welke wensen en mogelijkheden er zijn voor het versterken van de voorzieningen voor binnen en buitensporten en het sporten en bewegen in de openbare ruimte. De mogelijkheden zijn vastgesteld in overleg met De Sportraad van Delft, gemeentelijke afdelingen (stedenbouw, openbare ruimte, onderwijs), afstemming met buurgemeenten, onderwijsinstellingen, overleg met binnen- en buitensportverenigingen en met inwoners die ideeën hebben voor sporten en bewegen in de openbare ruimte.

Op basis van de investeringsagenda heeft de gemeenteraad extra middelen beschikbaar gesteld voor versterking van de sportinfrastructuur.
 

Plaats
Gemeente Delft

Vakgebieden

Diensten