Heeze

Optimalisatie beheer en exploitatie van de gemeentelijke sporthal De Pompenmaker

De gemeente Heeze-Leende beschikt in de kern Heeze over een gemeentelijke sportcomplex De Pompenmaker bestaande uit een sporthal, gymzaal, balletzaal, vergaderruimte en een horecavoorziening. Het beheer en schoonmaak is in de huidige situatie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De beheerders zijn in dienst van de gemeente. 
De sportaccommodatie is en blijft onderdeel van het gemeentelijk accommodatiebeleid en beschikbaar voor het bewegingsonderwijs en sportverenigingen. Op termijn zal het gebouw worden verduurzaamd. 

Gegeven een aantal ontwikkelingen had de gemeente Heeze-Leende behoefte aan een onafhankelijk en een objectief advies om te komen tot optimalisatie van de exploitatie en een toekomstbestendig beheermodel.
Hiertoe heeft Drijver en Partners de volgende onderzoeksvragen uitgewerkt:

  1. Op welke wijze kan de exploitatie worden verbeterd en het gebruik worden geïntensiveerd?
  2. Hoe kan de beheerdersfuncties worden vereenvoudigd c.q. worden verbeterd en welke maatregelen en/of aanpassingen zijn daarvoor nodig?
  3. Aan de hand van een businesscase voorstellen om het beheer en exploitatie anders te organiseren en elders onder te brengen zodanig dat de integrale kosten onder het niveau te liggen van de huidige gemeentelijke uitgaven. 

Op basis van de onderzoeksresultaten en het advies kan de gemeente Heeze-Leende een weloverwogen keuze in het beheer van de sporthal maken, die verdedigbaar is gelet op bemensing en de kosten van de exploitatie in relatie tot de maatschappelijke sportfunctie.

Plaats
Heeze

Vakgebieden

Diensten