Gemeente Tilburg

Projectleiding positionering Sportbedrijf Tilburg

In de Kadernota Sport 'Samenspel en Sport op Orde 2016-2018' (raadsbesluit 18 juli 2016) heeft de raad het college opgedragen (Motie 54181): 'voor de behandeling van de Begroting 2018 met een voorstel te komen richting de Raad, met daarin verschillende scenario's om de verwevenheid tussen de gemeente en het Sportbedrijf te verminderen alsmede de uitwerking van een scenario naar een volledige zelfstandigheid van het Sportbedrijf. Voor de uitvoering van de motie is door het college een startnotitie opgesteld en besproken met de commissie Leefbaarheid.

De volgende stap is om op basis van de huidige gemeentelijke organisatiestructuur de verkregen uitkomsten verder uit te werken in een collegevoorstel. André Timmerman is als projectleider met deze opdracht belast en legt verantwoording af aan de stuurgroep die zal bestaan uit de directeur Leefbaarheid, de teammanager van de afdeling Sociaal, de concerncontroller en het hoofd van de afdeling Sportbedrijf. Het project is inmiddels succesvol afgerond.

Plaats
Gemeente Tilburg

Vakgebieden

Diensten