Gemeente Apeldoorn

Second opinion renovatieraming zwembad

Een zwembad in de gemeente Apeldoorn is in eigendom van en wordt geëxploiteerd door een stichting. Ten behoeve van de exploitatie ontvangt de stichting van de gemeente een subsidie. Het bad is behoorlijk ‘op leeftijd’. Enige jaren geleden heeft een grootschalige renovatie van het bad plaatsgevonden.

Recent heeft de stichting de gemeente benaderd met de mededeling, dat er op korte termijn nogmaals omvangrijke investeringen nodig zijn om het bad naar behoren in stand te kunnen houden. De stichting heeft hiertoe ook een investeringsbegroting opgesteld. De stichting heeft de gemeente verzocht om de investering voor haar rekening te nemen. Daarom heeft de gemeente behoefte aan een onafhankelijke second opinion van de investeringsbegroting.

Allereerst is de (technische) informatie over het zwembad bestudeerd en zijn verschillende nadere vragen aan de stichting gesteld. Dit gaf een eerste indruk van de noodzaak van de door de stichting benoemde maatregelen en de realiteitswaarde van de bijbehorende geraamde kosten. Vervolgens is een bezoek aan het zwembad gebracht. Daarbij is met de manager en de technisch beheerder uitgebreid gesproken en is een schouw van de accommodatie uitgevoerd.

De bevindingen zijn in een rapportage verwoord. Daarin is een oordeel gevormd over:

  • de noodzaak van de diverse in de begroting opgenomen maatregelen;
  • de realiteitswaarde van de in de begroting voor de diverse maatregelen geraamde bedragen;
  • de verwachte levensduur van het zwembad na de door de stichting noodzakelijk geachte maatregelen;
  • de verwachte levensduur van het zwembad zonder de door de stichting noodzakelijk geachte maatregelen.
     

Tot slot is ingegaan op de benodigde vervolgstappen, te weten: het opstellen van een meerjarenonderhoudplan en desgewenst het uitwerken van de optie van een nieuw zwembad ter vervanging van het bestaande bad.

Plaats
Gemeente Apeldoorn

Vakgebieden

Diensten