Gemeente Werkendam

Toekomstplan openluchtzwembaden

De gemeente Werkendam beschikt over twee openluchtzwembaden, die elk door een lokale stichting worden geëxploiteerd. Beide zwembaden zijn behoorlijk ‘op leeftijd’. Met het oog daarop en gezien de jaarlijkse toename van de gemeentelijke exploitatie- en onderhoudsbijdragen is in het Coalitieakkoord opgenomen, dat er een toekomstvisie voor de periode vanaf 2019 moet worden opgesteld. Tevens heeft de gemeente besloten om vanaf 2019 minimaal € 250.000,- op de totale kosten voor de zwembaden te bezuinigen. De gemeente heeft derhalve behoefte aan een toekomstplan, waarin enkele realistische toekomstscenario’s voor de invulling van de gemeentelijke zwemwaterbehoefte worden uitgewerkt.

Allereerst is de huidige zwembehoefte in kaart gebracht. Daarvoor zijn de bezoekcijfers van de twee baden geanalyseerd en is onderzocht in hoeverre de inwoners van de gemeente van de omliggende zwemvoorzieningen gebruikmaken. Daarna is op basis van de huidige situatie, de demografische ontwikkeling en andere trends en ontwikkelingen een raming van de toekomstige zwembehoefte gemaakt.

Vervolgens is een aantal toekomstscenario’s uitgewerkt, waarin sprake was van instandhouding, sluiting en/of nieuwbouw van één of meer baden. Daarbij is ook de optie van overdekt zwemwater bekeken. Voor elk scenario zijn de maatschappelijke effecten bepaald en de eventuele investerings- en exploitatiekosten geraamd. Tevens is bekeken door middel van welke maatregelen de exploitatiekosten kunnen worden verlaagd. Op basis hiervan is een vergelijking van de scenario’s opgesteld en aangegeven op basis van welke afwegingen de gemeente een keuze kan maken.

Vanwege het maatschappelijke en politieke belang is aan het begin van het onderzoek een zogenaamde inputgroep geformeerd, bestaande uit vertegenwoordigers van de stichtingsbesturen, de zwemverenigingen en de gemeenteraadsfracties. Dit zorgde voor optimale transparantie en draagvlak voor het onderzoeksproces. Bij de start van het onderzoek is samen met de inputgroep de definitieve opdrachtformulering opgesteld. Ook zijn op basis van het onderzoeksdeel met betrekking tot de zwembehoefte in overleg met de inputgroep de uit te werken toekomstscenario’s bepaald. Voorts hebben er diverse gesprekken met de stichtings- en verenigingsbesturen plaatsgevonden en zijn twee inloopavonden voor bewoners georganiseerd. Tijdens die avonden konden zij vragen stellen over de opzet van het onderzoek en aangeven welke aspecten zij ten aanzien van het zwemmen belangrijk vinden. Deze input is bij de uitwerking van de scenario’s meegenomen.

Het eindrapport is tijdens een bijeenkomst aan inputgroep, de ambtelijke werkgroep en de stuurgroep gepresenteerd.

Plaats
Gemeente Werkendam

Vakgebieden

Diensten