Gemeente Zaltbommel

Variantenstudie culturele voorziening Zaltbommel

In 2020 heeft Drijver en Partners voor de gemeente Zaltbommel Toekomstscenario's sociaal cultureel centrum de Poorterij uitgewerkt om tot een toekomstbestendige exploitatieopzet en een passend beheermodel te komen.

Op basis daarvan zijn we gevraagd drie varianten van het buurthuisplusscenario nader uit te werken:

  1. Nieuwbouw op locatie Waluwe III
  2. Inpassing in de Sint Maartenskerk
  3. Een hybridemodel: een combinatie van nieuwbouw op Waluwe III en de Sint Maartenskerk

 

 

 

Bij de uitwerking zijn de volgende aspecten meegenomen: 

  • Participatie in een brainstormsessie met alle betrokken partijen
  • Uitwerking van een programma van wensen, functies en ruimtestaten
  • Financiële doorrekening zowel op investeringskostenniveau als exploitatielasten

Het resultaat heeft per variant geleid tot een businesscase op basis waarvan de gemeente Zaltbommel een zorgvuldige afweging in de (locatie)keuzes van de buurtplusvarianten kon maken. Tevens een verdedigbare keuze gelet op draagvlak bij de betrokken stakeholders, de investerings- en exploitatiekosten en een toekomstbestendige culturele voorziening.

Begin november 2021 heeft de gemeenteraad van Zaltbommel het raadsvoorstel om de hybride variant: een combinatie van nieuwbouw op Waluwe III en de Sint Maartenskerk te verwezenlijken aangenomen. 
 

Plaats
Gemeente Zaltbommel

Vakgebieden

Diensten