Gemeente Maasgouw

Verzelfstandiging maatschappelijke accommodaties

De Gemeente Maasgouw wenst te komen tot een verzelfstandigd accommodatiebedrijf waar de binnensportvoorzieningen, brede maatschappelijke voorzieningen, een gemeenschapsaccommodatie en het zwembad worden ondergebracht, met de mogelijkheid hier andere voorzieningen aan toe te voegen. De verzelfstandiging geeft de mogelijkheid de exploitatie efficiënter en effectiever in te richten. Met het collegebesluit in 2015 heeft het college ingestemd met het verzelfstandigingsplan, welke door Drijver en partners is opgesteld. Hierin is voorgesteld een nieuwe beheervorm (een stichting) op te richten waar de voorzieningen en personeel in worden ondergebracht. Tevens heeft het college het besluit genomen om het zwembad Eurobad onder te brengen bij het nieuwe accommodatiebedrijf en ingestemd met de uitplaatsing van de medewerkers welke in dienst zullen treden van het nieuwe accommodatiebedrijf.

Met de volledige verzelfstandiging van de maatschappelijke accommodaties beoogd de gemeente een professionaliseringsslag ten opzichte van de huidige situatie waarbij Stichting Beheer Maasgouw het beheer en de exploitatie voert. De missie van de nieuwe stichting luidt: ‘Het professioneel exploiteren van accommodaties met als doel alle inwoners in staat te stellen sportief, instructief, recreatief en sociaal-cultureel actief te kunnen zijn tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven’.

De beoogde partner voor beheer en exploitatie is Stichting Menswel.  Stichting Menswel verzorgt het beheer en de exploitaties van de sportaccommodaties in de gemeente Echt-Susteren. Drijver en partners heeft de samenwerking met Stichting Menswel verkend en een implementatieplan opgesteld en als extern projectleider in uitvoering gebracht.

Plaats
Gemeente Maasgouw

Vakgebieden

Diensten