Gemeente Zutphen

Visie op Sport en Sportaccommodaties

Bij de uitwerking van een brede, integrale visie op de binnen- en buitensportaccommodaties voor de gemeente Zutphen heeft Drijver en Partners zich gericht op twee pijlers:

  1. een herijking van de visie op sport; het creëren van een ‘gelijk speelveld’ voor de sportverenigingen en -organisaties in de gemeente, de “Visie Sport en bewegen gemeente Zutphen”.
  2. de vorming van één gemeentelijk sport/accommodatie bedrijf, de visie ‘Sport-en accommodatiebedrijf Zutphen

Visie Sport en bewegen gemeente Zutphen
Drijver en Partners heeft in nauw overleg met de gemeente, sportverenigingen, sportaanbieders en samenwerkingspartners de nota Visie Sport en Bewegen opgesteld en deze is met succes door de gemeenteraad vastgesteld.

De gemeente Zutphen had diverse redenen om een nieuwe Visie Sport en Bewegen op te stellen. De vorige sportnota uit 2016 was vooral gericht op de buurtsportcoaches. De nieuwe visie heeft een bredere insteek en geeft aan hoe de gemeente exploitatie en beheer wil organiseren en hoeveel accommodaties er nodig zijn. De nota gaat in op trends en ontwikkelingen en op de positie van de verenigingssport. De rol van de buurtsportcoaches komt in de nieuwe nota terug en er is aandacht voor harmonisatie van beleid en niet in de laatste plaats, voor de gemeentelijke uitgaven aan sport. 

Met deze visie wil de gemeente Zutphen de organisatie van sport door (of namens) de gemeente versterken, op lange termijn goede accommodaties behouden, verenigingen vitaliseren en de samenwerking tussen sport en sociaal domein versterken. 

Sport-en accommodatiebedrijf Zutphen
Een van de ontwikkelvoorstellen genoemd in de Visie Sport en bewegen is de mogelijke inrichting van een gemeentelijk sport- en accommodatiebedrijf. Hiervoor heeft de gemeente Drijver en Partners gevraagd een advies uit te brengen met als uitkomst de rapportage ‘Sport- en accommodatiebedrijf Zutphen: De vormgeving’. 

De rapportage geeft antwoord op de volgende vragen:

  1. Hoe de exploitatie en het beheer van de sportaccommodaties, eventueel aangevuld met andersoortig maatschappelijk vastgoed, op een professionele (naar gebruikers en eigenaar/gemeente) en toekomstbestendige wijze kan worden georganiseerd.
  2. Wat de directe en indirecte gevolgen van de inrichting van professionele exploitatie en beheer zijn (organisatorisch/personeel, financieel, juridisch, et cetera).
  3. Welke stappen er moeten worden gezet om tot een nieuwe organisatie te komen.

De gemeente heeft de rapportage ter kennisgeving aan de gemeenteraad aangeboden en aangegeven dat deze bij de uitwerking van een mogelijk sport- en accommodatiebedrijf als advies wordt meegenomen.

Plaats
Gemeente Zutphen

Vakgebieden

Diensten